ASOCIARSE
Se eres compositor ou compositora nado/a en Galicia ou residente nesta comunidade, podes solicitar a incorporación a nosa asociación. Segundo os estatutos da AGC quen dexese formar parte da mesma debe enviar unha solicitude de admisión (indicando señas e DNI), currículum e as partituras de dúas obras. Esta documentación será avaliada pola Comisión de Admisión formada polos socios fundadores e a Xunta Directiva, que comunicará ao interesado ou interesada a decisión.
Esta documentación debe remitirse por correo ordinario ao seguinte enderezo:
Si eres compositor o compositora nacido/a en Galicia o residente en esta comunidad, puedes solicitar la incororporación a nuestra asociación. Según los estatutos de la AGC quien desee formar parte de ella debe enviar una solicitud de admisición (indicando señas y DNI), curriculum y las partituras de dos obras. Esta documentación será evaluada por la Comisión de Admisión formada por los socios fundadores y la Junta Directiva, que comunicará al interesado o interesada la decisión.
Esta documentación debe remitirse por correo ordinario a la siguiente dirección: .

Asociación Galega de Compositores
Apartado de correos 2242
15080 A Coruña

Tamén podes facelo vía Internet utilizando o seguinte formulario: También puedes hacerlo vía Internet utilizando el siguiente formulario:
Eu / Yo *
Con DNI
Enderezo Domicilio/Dirección Domicilio*
Teléfono Fixo / Teléfono Fijo*
Enderezo Electrónico-mail / Correo Electrónico *

Solicito formar parte da Asociación Galega de Compositores e para iso remito a documentación requerida: Solicito formar parte de la Asociación Gallega de Compositores y para eso remito la documentación requerida:

Curriculum Vitae / Curriculum Vitae *
Título de obra nº 1 / Título de obra nº 1 *
Obra nº 1 / Obra nº 1 * (Pdf)
Data da obra nº 1 / Fecha de la obra nº 1*
Título de obra nº 2 / Título de obra nº 2 *
Obra nº 2 / Obra nº 2 * (Pdf)
Data da obra nº 2 / Fecha de la obra nº 2*
* Campos obrigatorios / Campos obligatorios
Lin e acepto os términos do Aviso legal. / He leído y acepto los términos del Aviso legal.