COMPOSITORES
 
volver

Pérez Berná, Juan

Albatera (Alicante), 1971

[galego]

            Juan Pérez Berná naceu en Albatera (Alicante) en 1971 e realizou os seus estudos musicais no Conservatorio Superior de Murcia onde acada o Título Superior de Óboe. Ademáis é licenciado en Xeografía e Historia e Doutor en Historia da Arte e da Música pola Universidade de Santiago de Compostela. Estudou óboe moderno con José Abellán, Francisco J. Valero (Murcia), Juan Carlos Báguena (Madrid), Jerry Siruceck (EEUU), Hansjörg Schellenberger (Alemaña) e Dorin Gliga (Rumanía), óboe barroco con Paolo Grazzi (Italia) e Paul Dombrecht (Bélxica), dirección de orquestra con José Luis López García (Murcia) e Ludovic Bacs (Bucarest), e acude a cursos de composición con Cristóbal Halffter e Antón García Abril, aínda que neste ámbito a súa formación é basicamente autodidacta.

            A idade de dezaseis anos actúa como solista coa Orquesta de Jóvenes de Murcia, e posteriormente coa Orquestra Ciutat d’Elx, a Orquesta Odón Alonso de León e a Orquesta de Cámara de la Filharmónica de Varna, Bulgaria, e ademáis en 1994 foi finalista na modalidade de vento madeira do Concurso Permanente de Xuventudes Musicais de España. Foi director fundador da Camerata Laurentina de León e da Bergidum Camerata, coa que tivo a honra de inaugurar en 1996, en presenza de S. M. dona Sofía, o Teatro Bergidum de Ponferrada. En 1998 en calidade de director invitado estivo ao fronte da Orquestra e Coro da Radio Nacional Romanesa (Palacio da Radio de Bucarest, 1998). Entre 2008 e 2011 foi director da Banda do Circo de Artesáns da Coruña, e dende 2003 é director musical da Asociación Lírica Ofelia Nieto en diversas producións líricas. Como director de orquestra ten unha ampla experiencia no repertorio sinfónico vocal, tanto escénico como relixioso (La Corte del Faraón, León 1999, La Verbena de la Paloma, A Coruña 2001, La del Manojo de Rosas, A Coruña 2002, El barberillo de Lavapiés, A Coruña 2007, La Gran Vía, A Coruña 2008, Requiem de W.A. Mozart, León 1996, Misa Scala Aretina de F. Valls, Bucarest 1998, Composicións en romance de Mathías Navarro, Elxe, 2003).

É autor de dous libros de texto para ensino secundario obrigatorio (Baía Edicións, A Coruña, 1998 e 2002), varios artigos en revistas especializadas (Revista SEdeM e Etnofolk, entre outras), e publicacións monográficas sobre etnomusicoloxía (La Rondalla de san Pascual y las danzas de tradición oral de Albatera, Concello de Albatera, Albatera, Alicante, 2007, que inclúe un rexistro sonoro do material recollido), e historia da música (La capilla de música de la Catedral de Orihuela: las composiciones en romance de Mathías Navarro, ca. 1666-1727), Universidade de Santiago de Compostela, 2008). En 2013 deseña e dirixe para a Fundación Barrié unha páxina web dedicada á historia da música culta en Galicia (www.laciudadgallegadelosmusicos.com).

Dende 2002 é membro da Asociación Galega de Compositores, ocupando entre 2005 e 2011 o cargo de secretario. Polo momento o seu catálogo abrangue máis de 40 títulos algúns deles obxecto de edición e gravación, entre os que destacan Villancico Extrafino. Retablo escénico en cuatro cuadros sobre libreto de Miguel Hernández (partitura en AGADIC-Dos Acordes, 2009 e gravación editada por Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”, 2012) A imprudente travesía de Isabel de Barreto para banda sinfónica (Clave Records/Xunta de Galicia, 2010), El cuento de los delfines para quinteto de metais (Hércules Brass, A Coruña 2013), Celosías (Ensemble “Belle Epoque”, A Coruña 2013), Policoncerto (Orquestra do Conservatorio Profesional da Coruña, 2009), pezas para coro e para diversas formacións de cámara (Xunta de Galicia: 2014).

Dende 1992 traballa como docente e dende 1997 é funcionario de carreira e reside na Coruña onde foi profesor de música no IES Ramón Otero Pedrayo. Actualmente é profesor de óboe no Conservatorio Profesional de Música de A Coruña y dende 2010 dirixe a Coral Polifónica do Sporting Club Casino da mesma cidade.

 

 

 

[español]

            Juan Pérez Berná nació en Albatera (Alicante) en 1971 y realizó los estudios musicales en el Conservatorio Superior de Murcia donde obtuvo el Título Superior de oboe. Además es licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia da Arte e da  Música por la Universidad de Santiago de Compostela. Estudió oboe moderno con José Abellán, Francisco José Valero (Murcia), Juan Carlos Báguena (Madrid), Jerry Siruceck (USA), Hansjörg Schellenberger (Alemania) y Dorin Gliga (Rumanía), oboe barroco con Paolo Grazzi (Italia) y Paul Dombrecht (Bélgica), dirección de orquesta con José Luis López García (Murcia) y Ludovic Bacs (Bucarest), y acude a cursos de composición con Cristóbal Halffter y Antón García Abril, aunque en este ámbito a su formación es básicamente autodidacta.

            Con dieciséis años actuó como solista con la Orquesta de Jóvenes de Murcia, posteriormente con la Orquestra Ciutat d’Elx, la Orquesta Odón Alonso de León y la Orquesta de Cámara de la Filharmónica de Varna (Bulgaria), y en 1994 fue finalista en la modalidad de viento madera del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España. Fue director fundador de la Camerata Laurentina de León y de la Bergidum Camerata, con la que tuvo el honor de inaugurar en 1996, en presencia de S. M. doña Sofía, el Teatro Bergidum de Ponferrada. En 1998 en calidad de director invitado estuvo al frente de la Orquesta y Coro de la Radio Nacional Rumana (Palacio de la Radio de Bucarest). Entre 2008 y 2011 dirigió la Banda del Circo de Artesáns de A Coruña, y desde 2003 es director musical de la Asociación Lírica Ofelia Nieto en diversas producciones líricas. Como director de orquesta tiene amplia experiencia en repertorio sinfónico-vocal, tanto escénico como religioso (La Corte del Faraón, León 1999, La Verbena de la Paloma, A Coruña 2001, La del Manojo de Rosas, A Coruña 2002, El barberillo de Lavapiés, A Coruña 2007, La Gran Vía, A Coruña 2008, Requiem de W.A. Mozart, León 1996, Misa Scala Aretina de F. Valls, Bucarest 1998, Composiciones en Romance de Mathías Navarro, Elx, 2003).

Es autor de dos libros de texto para secundaria obligatoria (Baía Edicións, 1998 e 2002), varios artículos en revistas especializadas (Revista SEdeM, Revista Catalana de Musicología y Etnofolk entre otras), y publicaciones monográficas sobre sobre etnomusicología (La Rondalla de san Pascual y las danzas de tradición oral de Albatera, Ayuntamiento de Albatera, Alicante, 2007, que incluye un registro sonoro del material recogido), e historia de la música (La capilla de música de la Catedral de Orihuela: las composiciones en romance de Mathías Navarro, ca. 1666-1727, Universidad de Santiago de Compostela, 2008). En 2013 diseña y dirige para la Fundación Barrié una página web dedicada a la historia de la música culta en Galicia (www.laciudadgallegadelosmusicos.com).

Es miembro de la Asociación Galega de Compositores desde 2002, y su secretario entre 2005-2011. Su catálogo abarca por el momento más de 40 títulos, algunos de ellos objeto de edición y grabación, entre los que destacan Villancico Extrafino. Retablo escénico en cuatro cuadros sobre libreto de Miguel Hernández (partitura en AGADIC-Dos Acordes, 2009 y grabación editada por Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”, 2012) A imprudente travesía de Isabel de Barreto para banda sinfónica (Clave Records/Xunta de Galicia, 2010), El cuento de los delfines para quinteto de metales (Hércules Brass, A Coruña 2013), Celosías (Ensemble “Belle Epoque”, A Coruña 2013), Policoncerto (Orquestra do Conservatorio Profesional da Coruña, 2009), piezas para coro y para diversas formaciones de cámara (Xunta de Galicia: 2014).

            Desde 1992 trabaja como docente y desde 1997 es funcionario de carrera y reside en A Coruña donde ha sido profesor de música en el IES Ramón Otero Pedrayo. Actualmente es profesor de oboe en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña y desde 2010 dirige la Coral Polifónica del Sporting Club Casino de la misma ciudad.[english]

Juan Perez Berná born in Albatera (Alicante) in 1971 and he made his musical studies at the Conservatory of Murcia obtaining a Bachelor Degree of oboe. He also holds a degree in Geography and History and a PhD in Art History and Music by the University of Santiago de Compostela. He has studied modern oboe with José. Abellán, Francisco Valero (Murcia), Juan Carlos Báguena (Madrid), Jerry Siruceck (USA), Hansjörg Schellenberger, (Germany) and Dorin Gliga (Rumanía), baroque oboe with Paolo Grazzi (Italy) and Paul Dombrecht (Belgium), orchestra conduction with José Luis López García (Murcia) and Ludovic Bacs (Bucharest), and he attended to composition courses given by Cristóbal Halffter  and  Antón García Abril, although his training was mainly self-taught.

With sixteen years he performed as soloist with the Youth Orchestra Murcia, then with the Orquestra Ciutat d'Elx, the Orchestra Odon Alonso de León and the Chamber Orchestra of the Philharmonic of Varna (Bulgaria) and in 1994 was finalist in the the National Youth Musical Competition of Spain in the woodwind instrument category. He was founding director of the Laurentian Camerata de León and the Bergidum Camerata, with which I had the honor of opening in 1996, in the presence of HM Queen Sofia, the Bergidum Theatre in Ponferrada. In 1998 as a guest conductor he led the Orchestra and Chorus of the Romanian National Radio (Radio Palace Bucharest). Between 2008 and 2011 he directed the Artesáns Circus Band of A Coruña, and since 2003 is musical director of Lirical Association Ofelia Nieto in several operetta productions. As conductor has extensive experience in symphonic and vocal repertoire, both scenic and religious (The Court of Pharaoh, Leon 1999, La Verbena de la Paloma, A Coruña 2001, The Bunch of Roses, A Coruña 2002, The Barber of Lavapies, A Coruña 2007, La Gran Vía, A Coruña 2008, Mozart Requiem, Leon 1996, Misa Scala Aretina of F. Valls, Bucharest 1998, Compositions Romance of Mathías Navarro, Elx, 2003).

He is the author two High school textbooks (Baía Edicións, 1998 and 2002), several articles in academic publishings (SEdeM and Ethnofolk Journals), and monographic publications on ethnomusicology (La Rondalla de san Pascual y las danzas de tradición oral de Albatera, Ayuntamiento de Albatera, Alicante, 2007, with voice recordered about actual gathered), and history of music (La capilla de música de la Catedral de Orihuela: las composiciones en romance de Mathías Navarro, ca. 1666-1727, Santiago de Compostela University, 2008). In 2013 he has directed and designed for Barrie Foundation a website dedicated to the history of music cultured in Galicia (www.laciudadgallegadelosmusicos.com).

He is member of the Galician Composer Asociation since 2002, and your secretary between 2005 to 2011. He has more than 40 scores, some object editing and recording, among which Villancico Extrafino. Retablo escénico en catro cadros developed from the text of the spanish poet  Miguel Hernández for soloist, choir and orchestra (AGADIC-Dos Acordes edition, 2009), A imprudente travesía de Isabel de Barreto for symphonic band (Clave Records/Xunta de Galicia, 2010), El cuento de los delfines for brass quintet (Hércules Brass, A Coruña 2013), Celosías (Ensemble “Belle Epoque”, A Coruña 2013), Policoncerto (Orquestra do Conservatorio Profesional da Coruña, 2009), pieces for choir and various chamber groups (Xunta de Galicia, 2014).

Since 1992 he works as a teacher and since 1997 is a government employee and living in A Coruña where he has taught music at the IES Ramón Otero Pedrayo. Currently he is professor of oboe in the professional Conservatory of Music of A Coruña and since 2010 directs the Polyphonic Choir of the Sporting Club Casino in the same city.

 

 

 

 • Título da composición / Título de la composición
  A Costa dos Indios Tónicos / La Costa de los Indios Tónicos
 • Título da composición / Título de la composición
  A Illa das Lembranzas / La isla de los Recuerdos
 • Título da composición / Título de la composición
  A Illa das Lembranzas para óboe e trío de corda / La isla de los Recuerdos para oboe y trío de cuerda
 • Título da composición / Título de la composición
  A primaveira (Op. 8 nº1, RV 269) de A. Vivaldi para escolares
 • Título da composición / Título de la composición
  Aguinaldo e Canto de reices (tradicional galega)
 • Título da composición / Título de la composición
  Anivello (tradicional galega)
 • Título da composición / Título de la composición
  As Ondas de Bartók (Mikrokosmos Vol II) para escolares
 • Título da composición / Título de la composición
  Canción de cuna en motete isorrítmico. Variación sobre un Alalá (fragmento dunha composición colectiva).
 • Título da composición / Título de la composición
  Celosías Móbiles para dous ou catro arpas
 • Título da composición / Título de la composición
  Diferencias en modo eolio para óboe e piano
 • Título da composición / Título de la composición
  Diferencias en modo eolio
 • Título da composición / Título de la composición
  Durme meu Neno para coro mixto
 • Título da composición / Título de la composición
  Durme meu Neno para voz e piano
 • Título da composición / Título de la composición
  El concierto de los delfines (versión 2)
 • Título da composición / Título de la composición
  El Concierto de los Delfines. Cuento musical sobre el texto de María José Lozano
 • Título da composición / Título de la composición
  El navegante
 • Título da composición / Título de la composición
  Elexía Nocturna. Aos meus abós
 • Título da composición / Título de la composición
  Fuentecilla que corres para coro mixto
 • Título da composición / Título de la composición
  Has de cantar
 • Título da composición / Título de la composición
  Marcha triunfal de Aida de G. Verdi para escolares
 • Título da composición / Título de la composición
  Minueto do Septimino (Op. 20) de L. van Beethoven para escolares
 • Título da composición / Título de la composición
  Policoncerto, versión a. Para todas as especialiaddes instrumentais do Conservatorio Profesional de Música da Coruña
 • Título da composición / Título de la composición
  Regina Coeli / Reina del Cielo
 • Título da composición / Título de la composición
  Romance de Bernaldino (tradicional galega)
 • Título da composición / Título de la composición
  Romance de la Luna y el Viento para arpa sola
 • Título da composición / Título de la composición
  Santa maría strela do día (CSM 100) para coro mixto
 • Título da composición / Título de la composición
  Santa María, strela do día (Cantiga de Santa María nº 100)
 • Título da composición / Título de la composición
  Ti que naces (panxoliña)
 • Título da composición / Título de la composición
  Tocata de Navidad
 • Título da composición / Título de la composición
  Tonada dos afectos da alma
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres Cantigas Sabias para guitarra
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres Sabias Cantigas para Arpa
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres villancicos extrafinos
 • Título da composición / Título de la composición
  Tres villancicos extrafinos. Versión de cámara
 • Título da composición / Título de la composición
  Villancico Extrafino, retablo escénico en catro cadros.
 • Título da composición / Título de la composición
  Villancico Extrafino, retablo escénico en catro cadros. Versión de cámara.
 • Título da composición / Título de la composición
  Vinde a cantar
volver