COMPOSITORES
 
volver

Mendoza, María

Oviedo, 1975

[galego]

María Mendoza, pianista, compositora e docente, nace en Oviedo en 1975 e comeza os seus estudos musicais á temperá idade de catro anos da man da súa nai, profesora de piano. No ano 2001, conclúe os seus estudos superiores de Piano e de Música de Cámara no Conservatorio Superior de Música de Bilbao con altas cualificacións. Un ano máis tarde, obtén no mesmo centro o Título Superior de Solfexo, Acompañamento e Transporte, e licénciase en Belas Artes pola Universidade do País Vasco. No ano 2003 desprázase a Galicia e comeza os estudos de Composición no Conservatorio Superior de Música de Vigo, da man de Carlos Cambeiro, Joam Trillo e Pablo Beltrán.
Completa a súa formación continuamente, con cursos monográficos e clases maxistrais de piano cos mestres Serghei  Yerohkin, Joaquín Achúcarro, Luca Chiantore e Emmanuel Ferre-Lalöé, de análise con Carlos Cambeiro, Emilio Molina, José María Laborda, Edson Zampronha e Teresa Catalán,  de jazz e música moderna, de técnicas de relaxación e control do medo escénico, de análise da música cinematográfica, e de composición con Antón García Abril. 
A súa actividade profesional divídese entre a docencia, a composición e a interpretación, destacando sobre todo a súa faceta creativa, tanto compositiva como interpretativa. Na actualidade é profesora do departamento de Composición no Conservatorio Superior de Música de Vigo, labor que compaxina no devandito centro co cargo de Secretaria Académica. Como intérprete, destaca a súa gran versatilidade como pianista clásica, como acompañante, tanto de instrumentistas, cantantes e agrupacións corais e como teclista en grupos de música moderna (pop, rock, folk, etc). En canto á composición, é autora de pezas para piano, música de cámara, relixiosas, corais, para banda de música, para voz e piano e de bandas sonoras para curtametraxes de animación, onde consegue unir as súas dúas grandes paixóns, que son a música e o cinema.

[castellano]

María Mendoza, pianista, compositora y docente, nace en Oviedo en 1975 y comienza sus estudios musicales a la temprana edad de cuatro años de la mano de su madre, profesora de piano. En el año 2001, concluye sus estudios superiores de Piano y de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Bilbao con altas calificaciones. Un año más tarde, obtiene en el mismo centro el Título Superior de Solfeo, Acompañamiento y Transporte, y se licencia en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. En el año 2003 se desplaza a Galicia y comienza los estudios de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, de la mano de Carlos Cambeiro, Joam Trillo y Pablo Beltrán.
Completa su formación continuamente, con cursos monográficos y clases magistrales de piano con los maestros Serghei  Yerohkin, Joaquín Achúcarro, Luca Chiantore y Emmanuel Ferre-Lalöé, de análisis con Carlos Cambeiro, Emilio Molina, José María Laborda, Edson Zampronha y Teresa Catalán,  de jazz y música moderna, de técnicas de relajación y control del miedo escénico, de análisis de la música cinematográfica, y de composición con Antón García Abril. 
Su actividad profesional se divide entre la docencia, la composición y la interpretación, destacando sobre todo su faceta creativa, tanto compositiva como interpretativa. En la actualidad es profesora del departamento de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, labor que compagina en dicho centro con el cargo de Secretaria Académica. Como intérprete, destaca su gran versatilidad como pianista clásica, como acompañante, tanto de instrumentistas, cantantes y agrupaciones corales y como teclista en grupos de música moderna. En cuanto a la composición, es autora de piezas para piano, música de cámara, religiosas, corales, para banda de música, para voz y piano y de bandas sonoras para cortometrajes de animación, donde consigue unir sus dos grandes pasiones, que son la música y el cine.

[english]

María Mendoza, pianist, composer and teacher, is born in Oviedo in 1975 and begins her musical studies at the early age of four years with her mother, piano teacher. In 2001 she finishes her  upper studies of Piano and Camera Music at the High Conservatory of Music of Bilbao with high qualifications. A year later, she obtains at the same centre the High Title of Solfeggio, Accompaniment and Transport, and  licences in Fine Arts by the University of the Basque Country. In 2003 she moves  to Galicia and begins her Composition studies at the High Conservatoire of Music of Vigo, by the hand of Carlos Cambeiro, Joam Trillo and Pablo Beltrán.
She completes her formation continuously, with monographic courses  and master classes of piano with  Serghei  Yerohkin, Joaquín Achúcarro, Luca Chiantore, and Emmanuel Ferre-Lalöé, of analysis with Carlos Cambeiro, Emilio Molina, José María Laborda, Edson Zampronha, and Teresa Catalan,  of jazz and modern music, of techniques of relaxation and control of the scenic fear, of cinematographic music analysis, and of composition with Antón García Abril. 
Her professional activity is divided  between teaching, composition and interpretation, emphasizing especially her creative facet. At the moment she is one of the Department of Composition teachers at the High Conservatory of Music of Vigo, work that she shares with that of Academic Secretary. As an interpreter, she stands out for her great  versatility as classical pianist, as accompanying pianist of instrumentists, singers and choral groupings, and for playing in groups of modern music (pop, rock, folk, etc). 
Regarding her composition, she is author of pieces for piano, camera music, religious pieces, music for choirs, band music, for voice and piano, and music for short animation films, where she joins her two great passions, which are the music and the cinema.

 

volver