COMPOSITORES
 
volver

Beltrán Sobrado, Pablo

Barcelona, 1970

(galego)                                                                                                                                                                                            

Pablo Beltrán Sobrado conta cos  títulos Superiores de Solfeo, teoría, transposición e acompañamiento, Piano y Música de Cámara obtidos no Conservatorio Superior de Música de Vigo. No Conservatorio Superior de Música de Vigo obten tamén o título Superior de Composición e Orquestación.

Estudou Composición co profesor Carlos Cambeiro, rematando os sus estudos (os dous últimos anos co profesor e director de orquesta Juan Trillo Pérez. no Conservatorio Superior de música de Vigo.

Asistíu a diversos cursos de Composición do Século XX-XXI, onde recibíu clases de diversos compositores tales como Carles Guinovart, Román Alís, Mathias Spahlinguer, Albert Sardá, García Laborda, Edson Zampronha e Cristoph Havel.

También asistíu a os cursos do Centro de difusión de música contemporánea de Madrid (CDMC) entre os anos 1999-2001.    

Fora do campo da composición, realizou outros moitos cursos con personalidades destacadas como Jos Wuytack, Verena Maschat, Polo Vallejo, Fernando Palacios, Jose Fernández, Luis de Moura, Julius Andrejevas, Rimas Zdanavicius, Piter Bithell, Joseph Colom, Charles Rosen e James Ross.

Participa como compositor no concerto didáctico de música contemporánea en Goian (verano de 2004), así como, nas edicións de 2005 nos conservatorios de música de Lugo e de Santiago de Compostela, así como no Ateneo de Barcelona estreando o seu su quinteto de vento “Inquedanzas”.

No 2007, publícase a súa obra “Inquedanzas” para quinteto de viento polo IGAEM.

Participa tambén, no certamen anual de bandas del año 2007, sendo estreada e publicada pola Diputación de Pontevedra a súa obra “Soños” ( 2005)

En xuño de 2007, é estreada a súa obra “In memoriam off...” no ciclo xeración 2000 + 7 para xoves interpretes e compositores no conservatorio superior de música de Vigo.

En xuño de 2008, é estreada a súa obra “Marimbó” no ciclo xeración 2000 + 8 para xoves interpretes e compositores no conservatorio superior de música de Vigo.

Participa tamén, no certamen anual de bandas do ano 2007, sendo estreada e publicada pola Diputación de Pontevedra a súa obra “Soños”.

Dende o ano 2000, colabora como profesor de análise no curso anual de saxofón “Saxornadas”.

No ano 2006, colabora co cefore de Lugo impartindo un curso compartido sobor do século XX, “Introducción á  música do século XX”.

No ano 2007, colabora no cefore de Pontevedra imartindo unhas conversas sobor da “Evolución do concerto dende o barroco ó estilo clásico”.

Durante o ano 2008 estuda un curso de “Posgrado de Composición Musical e Tecnoloxías Contemporáneas no IDEC da Universidade Popeu Fabra de Barcelona, dirixido polo profesor Gabriel Brncic, sendo estreada o remate do mesmo a obra electroacústica “Na procura do Sisili” na sala Mompou da SGAE de Barcelona.

Dende o año 1999, traballa no Conservatorio Superior de Música de Vigo, como profesor Superior de Armonía. Contrapunto e Composición.

 

(castellano)

         Pablo Beltrán Sobrado cuenta con los títulos Superiores de Solfeo, teoría, transposición y acompañamiento, Piano y Música de Cámara obtenidos en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. En el Conservatorio Superior de Música de Vigo obtiene también el título Superior de Composición e Orquestación.

Estudió Composición con el profesor Carlos Cambeiro Alís, terminando sus estudios (los dos últimos años con el profesor y director de orquesta Juan Trillo Pérez. en el Conservatorio Superior de música de Vigo.

Asistió a diversos cursos de Composición del Siglo XX-XXI, donde recibió clases de diversos compositores tales como Carles Guinovart, Román Alís, Mathias Spahlinguer, Albert Sardá, García Laborda, Edson Zampronha y Cristoph Havel.

También asistió a los cursos del Centro de difusión de música contemporánea de Madrid (CDMC), entre los años 1999-2001.    

Fuera del campo de la composición, realizó otros muchos cursos con personalidades destacadas como Jos Wuytack, Verena Maschat, Polo Vallejo, Fernando Palacios, Jose Fernández, Luis de Moura, Julius Andrejevas, Rimas Zdanavicius, Piter Bithell, Joseph Colom, Charles Rosen y James Ross.

Participa como compositor en el concierto didáctico de música contemporánea en Goian (verano de 2004), así como sus ediciones de 2005 en los conservatorios de música de Lugo y de Santiago de Compostela, así como en el Ateneo de Barcelona estrenando su quinteto de viento “Inquedanzas”.

En el 2007, se publica su obra “Inquedanzas” para quinteto de viento por el IGAEM.

Participa también, en el certamen anual de bandas del año 2007, siendo estrenada y publicada por la Diputación de Pontevedra su obra “Soños” ( 2005)

En junio de 2007, es estrenada su obra “In memoriam off...” en el ciclo xeración 2000 + 7 para jóvenes interpretes y compositores en el conservatorio superior de música de Vigo.

En junio de 2008, es estrenada su obra “Marimbó” en el ciclo xeración 2000 + 8 para jóvenes interpretes y compositores en el conservatorio superior de música de Vigo.

Desde el año 2000, colabora como profesor de análisis en el curso anual de saxofón “Saxornadas”.

En el año 2006, colabora con el cefore de Lugo impartiendo un curso compartido sobre el sigloXX, ”Introducción a la  música del siglo XX”.

En el año 2007, colabora en el cefore de Pontevedra impartiendo unas charlas acerca de la “Evolución del concierto desde el barroco al estilo clásico”.

Durante el año 2008 estudia un curso de “Posgrado de Composición Musical y Tecnologías Contemporáneas en el IDEC de la Universidad Popeu Fabra de Barcelona, dirigido por el profesor Gabriel Brncic, siendo estrenada al final del mismo la obra electroacústica “Na procura do Sisili” na sala Mompou de la SGAE de Barcelona.

  Desde el año 1999, trabaja en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, como profesor Superior de Armonía. Contrapunto y Composición.

(english)

Pablo Beltrán Sobrado got the Higher Degrees with distinctions in Solfa, Piano, Chamber Music and Composition in Vigo Conservatoire.

He studied composition for two years with Carlos Cambeiro, and composition and orquestration for as well two years with Juan Trillo Pérez. in Vigo Conservatoire.

He attended Composition Courses of the 20th Century with several composers like Carles Guinovart, Román Alís, Mathias Spahlinguer, Albert Sardá, García Laborda, Edson Zampronha and Cristoph Havel.

He attended as well Composition Courses of the 20th Century at the Diffusion Center of Contemporary Music in Madrid (CDMC) between the 1999-2001 years.

Outside of the Composition, he attended other courses with important teachers like Jos Wuytack, Verena Maschat, Polo Vallejo, Fernando Palacios, Jose Fernández, Luis de Moura, Julios Andrejevas, Rimas Zdanavicius, Piter Bithell, Joseph Colom, Charles Rosen and James Ross.

He participated as composer in the Didactic Concert of Contemporary Music in Goian (Summer of 2004), and in the revivals (2005) at the Lugo Conservatoire, Santiago of Compostela Conservatoire and at the Ateneo of Barcelona where he performed for the first time his wood wind quintet “Inquedanzas”.

His score “Inquedanzas” is recently published by the IGAEM (a Goverment Institution)

He participated also as composer in the Annual Band Music Meeting in 2007 with his score “Soños” which is published by the Pontevedra Diputation.

He performed for the first time the piece “In memoriam off...” in June of 2007 for the 2000 + 7 Generation Cycle for young musicians at the Vigo Conservatoire.

He performed for the first time the piece “Marimbó” in June of  2008 for the 2000 + 8 Generation Cycle for young musicians at the Vigo Conservatoire.

He performed as well for the first time “Soños” in the Annual Compotition for Music Bands in October of 2007. The score “Soños” is published next year by the Pontevedra´s Diputation.

Since 2000 year collaborates as analysis teacher in the Annual Course of Saxophone Saxornadas.

In 2006 colaborated with Cefore´s Lugo teaching at the Course of Twenty Century Introduction at the Twenty Century Music.

In 2007 colaborated with Cefore´s Pontevedra teaching at the lecture Concert Evolution since Baroque to the Classicism.

In 2008 studied a Postgrade about Composition and Contemporary Technology at the IDEC in the Pompeu Fabra University of Barcelona with Gabriel Brncic. At the end of the Course he performed for the first time his electroacoustic score “Na procura do Sisili” at the Mompou Auditory of the Barcelona´ SGAE.

Since 1999 he works in Vigo Conservatoire as higher teacher of harmony, Counterpoint and Composition.

 

 • Título da composición / Título de la composición
  Ardora
 • Título da composición / Título de la composición
  Espacios
 • Título da composición / Título de la composición
  In memoriam Off
 • Título da composición / Título de la composición
  Inquedanzas
 • Título da composición / Título de la composición
  Marimbó
 • Título da composición / Título de la composición
  Mi tierra canaria
 • Título da composición / Título de la composición
  Na procura do silisi
 • Título da composición / Título de la composición
  Reflexiones para Cuarteto de Clarinetes
 • Título da composición / Título de la composición
  Soños para Banda de Música
volver